• slide-1.jpg
 • slide-2.jpg
 • kk-slider2.jpg
 • kk-slider3.jpg
 • kk-slider1.jpg

Læs før du søger

Hvem kan søge en kollegiebolig

 • Alle, der søger ind ved en uddannelse, som er anerkendt af Statens Uddannelsesstøtte som støtteberettiget
 • Alle, der søger/opnår en lærlinge- eller elevuddannelse
 • For ansøgere til flerrums boliger kræves der kun at den ene part er under uddannelse

Boligtyper

 • Værelser og 1-rumsboliger kan kun søges/bebos af enkeltpersoner
 • 1½-rums boliger kan søges/bebos af enkeltpersoner og enlige forsørgere med 1 barn
 • Flerrums boliger kan søges/bebos af par og enlige forsørgere med børn

Hvordan er chancen for en bolig

 • Indsend ansøgningen så hurtigt som muligt (gerne 1 år før forventet start)
 • Søg på alle boligtyper
 • Søg indflytning allerede 2 måneder før påbegyndelse af uddannelse
 • Tilflyttere tilgodeses før lokalboende i Sønderborg-området

Opmærksomheden henledes på følgende

 • Er ansøgningen mangelfuldt, urigtigt eller ufuldstændigt udfyldt bliver den annulleret
 • Oplysningernes rigtighed er angivet på tro og love
 • Indstillingsudvalget forbeholder sig ret til at foretage kontrol af de opgivne oplysninger
 • Er ansøgeren under 18 år, kræver forældres/værges underskrift (fremsendes separat)

Behandling af ansøgere

 • Når vi har modtaget en ansøgning, behandles den efter nogle fastlagte indstillings-kriterier, hvor de, som skønnes at have størst behov, kommer først ind
 • Ansøgerens nuværende bopæl, sociale og økonomiske forhold afgør placering i kategori A-F, hvor A er højeste prioritet. Dato for modtagelsen afgør rækkefølgen for placering i den respektive gruppe

Indstillingsudvalg

 • De studerendes råd ved Sønderborgs uddannelsesinstitutioner udpeger medlemmer til indstillingsudvalget
 • Udvalget behandler indkomne dispensationsansøgninger m.v.

Tildeling af boliger

 • Ledige boliger tilbydes først ansøgere i gruppe A, herefter gruppe B, osv. Er du intern (gruppe F) og flytter fra et kollegium til et andet, har du højeste prioritet. Som intern skal regne med 14 dages dobbelt husleje, da du tidligst kan opsige din gamle bolig 14 dage efter, at du har kontraktstart på din nye bolig.
 • Tilbudsbrev skal besvares inden for 3 dage – i modsat fald tilbydes boligen til anden side
 • Efter accept fremsendes lejekontrakt samt indbetalingskort til dækning af depositum og den 1. måneds husleje