• slide-1.jpg
  • slide-2.jpg
  • kk-slider2.jpg
  • kk-slider3.jpg
  • kk-slider1.jpg

Før du klager

Hvis du er genereret af en medbeboere er det en god ide, først at tale med dem personligt og forsøge at løse problemet indbyrdes. Hjælper dette ikke, kan du vælge og klage. 

Hvis klagen ender med en evt. sag skal du vidne og det er derfor altid vigtigt, at du selv har hørt eller overværet den overtrædelse af husordenen som du vil klage over. Du skal altså selv have oplevet episoderne, ikke kun hørt om dem, når du skriver under på en klage.

Hvordan klager du?

En klage skal være skriftlig. Det er vigtigt at du skriver, hvad du klager over og hvem du vil klage over med tydelig angivelse af navn og adresse. Det er også vigtigt at du skriver, hvilken dato og på hvilket tidspunkt, overtrædelse af ordensreglementet har fundet sted. Husk også at skrive dit eget navn, adresse og dato og at underskrive klagen. Du skal aflevere klagen på Kollegiernes Kontor og det er bedst, hvis der er flere beboere, der underskriver klagen.

Hvordan behandles din klage?

Afhængig af sagens karakter vil Kollegiernes Kontor:

  • Rette mundtlig henvendelse til overtræderen, hvor vi beder ham/hende stoppe den generende adfærd.
  • Sende overtræderen en advarsel, som er en alvorlig påmindelse om, at den pågældende adfærd er uacceptabel. Hvis overtræderen inden for 3 - 6 måneder igen overtræder husordenen, kan sagen sendes til beboerklagenævnet.
  • Opsige lejeaftalen og indbringe sagen for boligretten. Det vil normalt kun ske i alvorlige tilfælde som vold, opbevaring af våben o.lign.

Mens din sag behandles

Fra vi modtager klagen ved Kollegiernes Kontor og til vi retter henvendelse til overtræderen, vil der normalt gå ca. 1 uge. Indbringes sagen for beboerklagenævnet eller boligretten kan det vare op til ½ år før der findes en afgørelse. Fortsætter overtrædelsen af husordenen i denne periode er det en god ide, at du giver Kollegiernes Kontor skriftligt besked, så vi kan fremlægge, at der ikke er sket nogen ændring i overtræderens adfærd.

Som du kan se af ovenstående, kan der være et langt forløb fra den første klage til overtræderen faktisk fraflytter lejemålet. Det kan føles lidt uretfærdigt, at overtræderen i første omgang bliver boende, mens man måske selv føler sig nødsaget til at flytte på grund af støj, chikane el. lign. Vi på Kollegiernes Kontor er selvfølgelig interesseret i at du føler dig tryg i din bolig og udover den lovmæssige klage procedure som vi er nødt til at følge, vil vi gerne hjælpe med at finde en løsning på problemet i samråd med dig og overtræderen.